Christie Thomas

Lithonia,
Georgia,
United States of America